«

İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili merak edilen sorular?


2024 YILI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI YAYIMLANDI

ANKARA-BHA

Millî Eğitim Bakanlığınca 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı, başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak ve 21 Nisan 2024’te gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Sıkça Sorulan Soruların cevaplarını hazırladı.

İçerikte sınav öncesi, anı ve sonrasına ilişkin öncelikli merak edilen yirmi sorunun yanıtına yer verildi.

Yanıtlarda, aile ve öğrencilere yönelik hazırlanan içerik kapsamına göre başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenilen belgelerin neler olacağı gibi çeşitli başlıklar detaylıca anlatıldı.

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sıkça Sorulan Soruların yanıtlarına ulaşmak için

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı
İOKBS başvuru tarihi ne zamandır?
13 Şubat 2024 – 1 Mart 2024 tarihleri arasındadır.
İOKBS ne zaman yapılacaktır?
21 Nisan 2024 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
İOKBS’nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?
Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır

İOKBS başvuru şartları nelerdir?
Başvuru Şartları;
– Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
– Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak
– İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak
– Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

– Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024
mali yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüz on bir bin altı yüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?
Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
(a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
(b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

(c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
(ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
İOKBS’ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları nelerdir?
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

-EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2023 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

-Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

-Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.
Serbest meslek çalışanlarının gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge, Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.
İOKBS’de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilir?

Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.
(b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenci statüsünde kimler başvurabilir?
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu
Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45’inci, 56’ncı,

mülga 64’üncü maddeleri ve 65’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dâhil edilmelidir?
Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sınava başvurabilir mi?
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilirler mi?
Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.
Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler büyükelçilik ya da başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.:8
Teknikokullar/Yenimahalle 06560/ANKARA adresine en geç 14 Mart 2024 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.
Kılavuzda yer alan “EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ya da başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?
– Bir adet vesikalık fotoğraf
– Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
– Onaylı denklik belgesi
– “EK 1-Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
– “EK 2-Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrenciler sınavı kazanmaları durumunda
bursluluktan nasıl faydalanır?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün
okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.
Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

Öğrencinin;
– Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa
– Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa
– Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse

– Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde denkliği
usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.
İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 13 Şubat 2024-1 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

-Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun
yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
-Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ile eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

İOKBS’ye başvuracak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?
– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti
alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) müracaat etmesi zorunludur.

– Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.
– RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.
– Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için öğrenci velisi tarafından “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı” belgelerinden birinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

– Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla yetersizlik durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.
– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir.

– Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti
verilmeyecektir.

– Öğrencilerin yetersizlik durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. MEBBİS-RAM Modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin
getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.
– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini
en geç 7 Mart 2024 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir.
– RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet
adresinden ulaşılabilir.
İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacaktır?
– Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler
sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
– Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak,
mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır
bulundurulacaktır.
İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme
Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.