«

Milli Savunma bakanlığı 57 İşçi Alacak | GUNDEMKAMU.COM

T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

MSB ANT BAŞKANLIĞINDAN;

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının Ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 57 “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

6) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (05/04/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

7) Başvurunun son tarihi itibarıyla bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

8) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10) Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan belge istenecektir).

11) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Sürekli işçi kadrolarına başvuracakların tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı işlerde çalışmasına engeli bulunmamak, seyahat engeli bulunmamak.

2) Şoför unvanına başvuru yapacaklar için ilan tarihinden itibaren en az 3 yıllık SRC-5 belgesine sahip olmak 3) Ek tabloda yer alan öğrenim durumu ve mezun olunan bölüm/program şartlarını taşımak.

4) Ek tabloda unvanlara göre belirtilen özel şartları taşımak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 05-10 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2) Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1) Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecektir (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

2) Noter kura çekimi 25/04/2023 Salı günü saat 09:00 da Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecektir.

3) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumundahttps://www.ant.gov.tr/adresinden duyuru

yapılacaktır.

4) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuruhttps://www.ant.gov.tr/adresinde ilan edilecek olup adayların

adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Noter kurasıyla belirlenen asil adaylara, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda sözlü sınav uygulanacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihlerihttps://www.ant.gov.tr/adresinde ilan edilecek olup ayrıca adayların adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

5) Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylarhttps://www.ant.gov.tr/adresinde ilan edilecek olup ayrıca adayların adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (İtiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

E- GÖREVE BAŞLAMA

1) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlarhttps://www.ant.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

2) Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının

neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3) Göreve başlatılanlara Başkanlığımız ve bağlı işyerlerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri

doğrultusunda ücret, yemek ve diğer sosyal hakları ödenecektir.

4) Deneme süresi 3 ay olup bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

5) Göreve başlatılanlar, başlama tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kurum içi nakil talebinde bulunamayacaktır.

6) Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan adaylardan bir ya da bir kaçının herhangi bir sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan pozisyonlardan bir ya da bir kaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

F- DİĞER HUSUSLAR

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.