«

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi | GUNDEMKAMU.COM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

İPTAL İLANI

06.04.2023 tahi ve 32155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 30 (Otuz) adet sözleşmeli personel alımımıza ilişkin ilanımız iptal edilmiştir.

İlan olunur. 3961/1-1

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızda boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 30 (Otuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır.

1. GENEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak,

8. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

2. ÖZEL ŞARTLAR

1-Tabloda belirtilen Ön lisans mezunları için 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

2-Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (Otuz) yaşını doldurmamış olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 06.04.2023 – 20.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir, birden fazla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları, adaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

2. Başvurular, pozisyonlar itibarıyla KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

6.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

7.Sonuçlar, adaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.

4. Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.